М-ПРЕС ООД

Сертифицирана по:
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Европейски съюз, Европейски фонд за регионално развитие
Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

ДОКУМЕНТИ

по процедура избор с публична покана по договор № BG16RFOP002-2.001-0460-C01,
финансиран по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001
"Подобряване на производствения капацитет на МСП".