М-ПРЕС ООД

Сертифицирана по:
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Европейски съюз, Европейски фонд за регионално развитие
Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

ПРОЕКТ

“Повишаване на производствения капацитет и
засилване на експортния потенциал на М-Прес ООД”,

финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Договор: № BG16RFOP002-2.001-0460-C01

Бенефициент: М-Прес ООД, Севлиево

Стойност на проекта: 1 071 100 лв.

Начало на проекта: 23.12.2015 г.

Край на проекта: 23.12.2016 г.

Цел на проекта:

Целите на проекта са насочени към повишаване на конкурентоспособността на М-прес ООД и развиване на потенциала му за експорт. В резултат от проекта се очаква разширяване на пазарното присъствие на вътрешен и външен пазари на дружеството чрез внедрени технологии за подобряване на производствения процес и повишаване на ресурсната ефективност, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, съответно повишаване на добавената стойност на крайните продукти.

С изпълнение на проекта директно ще бъде допринесено за постигане целта на настоящата процедура: подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на МСП.

Заложените в проекта цели са неделима част от стратегията за развитие на предприятието, насочена към налагане на името на М-прес на българския и международния пазар и маркетинговите му планове свързани с разнообразяване на асортимента с продукти с висок експортен потенциал. Реализирането на проекта и осъществяване на заложените цели ще има принос към постигането на следните индикатори за резултат по настоящата процедура:

  • Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП и
  • Производителност на МСП,

като изпълнението на проекта ще доведе до постигане на следните конкретни резултати в рамките на последващия 3-годишен период:

  • Нарастване на производителността на компанията с 16,3225 %;
  • Увеличаване на приходите от износ 26,8271 % и
  • Повишаване на ефективността на производствените разходи с 16,0373 %;

Дейности:

Проектът включва дейности за подобряване на производствените процеси, дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятието, дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Всички дейности ще бъдат изпълнение чрез закупуване и пускане в експлоатация на петсекционна офсетова печатна машина формат 50/70 см. Предвиждат се задължителни дейности по информиране и публичност съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Резултат:

Като резултат от изпълнението на дейностите очакваме за 3-годишния период след приключване на проекта следните ефекти по отношение повишаване на конкурентоспособността и рентабилността на компанията:

  • Нарастване на производителността на компанията с 16,3225%;
  • Увеличаване на приходите от износ 26,8271% и
  • Повишаване на ефективността на производствените разходи с 16,0373%.